TRIPPY ปลอดภัย! เสริมมาตรการป้องกัน Covid-19 ด้วยการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคประสิทธิภาพสูง

Share

TRIPPY ปลอดภัย! เสริมมาตรการป้องกัน Covid-19 ด้วยการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคประสิทธิภาพสูง

ทาง TRIPPY ยังเสริมมาตรการป้องกัน Covid-19 ด้วยการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคประสิทธิภาพสูง โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน จากสถาบันชั้นนำต่างประเทศ และการรับรองในประเทศ

อีกทั้งยังมีการป้องกันโรคติดต่อ Covid-19  อย่างเข้มงวด ด้วยเครื่องตรวจวัดอุนหภูมิและเจลแอลกอฮอลส์ ก่อนเข้าร้านทุกครั้ง และยังมีกฏคือผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าร้ายทุกครั้ง  พร้อมทั้งมีมาตราการในการควบคุมจำนวนของผู้ที่มาใช้บริการ และ เว้นระยะห่าง ตามมาตราการ  Social distancing อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ลูกค้าที่มาใช้บริการ เกิดความไว้วางใจและปลอดภัยในการมาใช้บริการร้านของเรา ♥️

 

For more information

Tel. 0910617763

Facebook : Trippy

Instagram : Trippy_th

Line : @trippykkc


© By Wynnsoft Solution